Pirmreizējā, periodiskā veselības pārbaude (sanitārā grāmatiņa) VCA

Pirmreizējā, periodiskā veselības pārbaude (sanitārā grāmatiņa)

Obligātajām pirmreizējām un periodiskajām veselības pārbaudēm ir pakļautas personas, kuras ir nodarbinātas:

  • darbā, kur darbinieks ir regulārā tuvā kontaktā ar bērnu iekštelpās;
  • kādā no pārtikas aprites posmiem, kur ir tieša saskare ar nefasētu pārtiku;
  • pārtikas primārajā ražošanā, kur darbinieks veic darba pienākumus tiešā saskarē ar pārtiku.
Kā tiek veikta pārbaude?

Personas obligāto pirmreizējo un periodisko veselības pārbaudi veic ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā attiecīgā persona ir reģistrēta (turpmāk – ģimenes ārsts). Ģimenes ārsts izsniedz personai atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, par to izdarot ierakstu pacienta ambulatorajā kartē un aizpildot izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) atbilstoši medicīnisko dokumentu lietvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – atzinums).

Ministru kabineta noteikumi Nr. 447 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”.

Kādas obligātās veselības pārbaudes tiek veiktas VCA?

Veselības centru apvienības (VCA) poliklīnikās tiek veiktas dažādas veselības pārbaudes, kas nepieciešamas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā obligātā veselības pārbaude (OVP), autovadītāju medicīniskā komisija, ieroču nēsāšanas atļaujas saņemšanas medicīniskā komisija, veselības pārbaude uzturēšanās atļaujas saņemšanai.