Informācija pacientiem

Pacienta tiesības un pienākumi

Pacienta tiesības

Pacientu tiesības Latvijā regulē „Pacientu tiesību likums", kura pamatā ir tiesības uz informāciju, ārstniecību vai atteikšanos no tās, tiesības izvēlēties ārstu vai ārstniecības iestādi, tiesības uz datu aizsardzību. Ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu veselības aprūpi.

Latvijā ikvienam cilvēkam neatkarīgi no vecuma, tautības vai sociālā stāvokļa ir tiesības:

1. brīvi izvēlēties ārstu un ārstniecības iestādi profilaksei, diagnostikai, dažādu slimību un traumu ārstēšanai, kā arī rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;
2. reģistrēties pie primārās veselības aprūpes ārsta; noslēdzot Vienošanos par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā;
3. mainīt savu primārās veselības aprūpes ārstu, iepriekš vienojoties ar izvēlēto ģimenes ārstu par pārreģistrācijas iespēju;
4. saņemt kvalitatīvu ārstēšanu un aprūpi, kā arī laipnu un cieņpilnu ārstniecības personu izturēšanos;
5. saņemt valsts garantēto ārstniecisko palīdzību saskaņā ar valsts noteikto veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību un informāciju par tās veidiem un saņemšanas iespējām;
6. saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību akūtas saslimšanas gadījumā vai hroniskas slimības paasinājuma gadījumā pie sava ģimenes ārsta akūtajā stundā vai ārpus ģimenes ārsta darba laika pie dežūrārsta, kā arī saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
7. saņemt saprotamu informāciju no ārstējošā ārsta par savu slimību, par izmeklēšanas un ārstēšanas iespējām, slimības prognozi, kā arī par iespējamajiem sarežģījumiem izmeklēšanas un ārstēšanas laikā, kā arī skaidrojumu par medicīniskajos dokumentos izdarīto ierakstu satura nozīmi;
8. saņemt informāciju no sava ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta par slimības ārstēšanai nepieciešamajiem un valsts apmaksātajiem medikamentiem;
9. nepieciešamības gadījumā saņemt nosūtījumu no sava ģimenes ārsta speciālista konsultācijai un/vai stacionārajai ārstēšanai;
10. pieteikt ārsta mājas vizīti, ja veselības stāvoklis neļauj apmeklēt ārstniecības iestādi, vai nu valsts finansējuma ietvaros saskaņā ar valsts noteikto veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, vai par maksu;
11. pilnīgi vai daļēji atteikties no piedāvātās izmeklēšanās vai ārstēšanas, to apliecinot ar parakstu savā „Ambulatorā slimnieka medicīniskajā kartē”;
12. iepriekš pieteikt vizīti pie ārsta, vēršoties centra reģistratūrā vai pa tālruni 67799977 vai 8828, vai izmantojot e-poliklinikas iespējas;
13. uz konfidencialitāti – tiesības uz to, ka informācija par personas veselības stāvokli netiks izpausta trešajām personām;
14. iegūt informāciju par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām un aizvietošanu ārsta prombūtnē – atvaļinājumu, brīvdienu, komandējumu, mācību laikā;
15. sniegt pretenzijas, priekšlikumus, ierosinājumu VCA administrācijai par vēlamajiem uzlabojumiem ārstniecības iestādes darba organizācijā;
16. iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, kas iekļauti medicīniskajos ierakstos un tiek glabāti ārstniecības iestādē, apmeklējot ārstējošo ārstu ārstniecības iestādē;
17. atbilstoši pacientu tiesību likuma 9. pantam pacientam ir tiesības pieprasīt un saņemt izrakstus, norakstus un kopijas atbilstoši ārstniecības iestādē apstiprinātajam cenrādim, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto;
18. pieprasīt atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kas pacienta veselībai nodarīts pēc 2013. gada 25. oktobra, kā arī par ārstniecības izdevumiem, ja ārstniecība bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu pacienta veselībai nodarīto kaitējumu (iesniegumu Ārstniecības riska fondam var iesniegt Nacionālajā veselības dienestā Cēsu ielā 31, k-3, 6. ieeja, 4. stāvs, LV-1012, vai arī nosūtīt pa pastu).

 

Nepilngadīga pacienta tiesības

1. Bērnam līdz 14 gadu vecumam:

1.1. veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana pieļaujama, ja viņa likumiskais pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu;

1.2. ir tiesības tikt uzklausītam un atbilstoši savam vecumam un briedumam piedalīties ar ārstniecību saistītā lēmuma pieņemšanā;

1.3. informāciju par bērna veselību mutiski vai rakstiski (izrakstus, slēdzienus, rezultātus u.c.) var saņemt tikai pacienta likumiskie pārstāvji, uzrādot savu personas apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas pierāda viņa kā pacienta likumiskā pārstāvja statusu.

2. Bērnam no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņa piekrišana, izņemot gadījumu, kad pacientam tiek sniegta pirmā vai neatliekamā medicīniskā palīdzība.

3. Ja nepilngadīgs pacients atsakās dot savu piekrišanu ārstniecībai, bet ārsts uzskata, ka ārstniecība ir šā pacienta interesēs, piekrišanu ārstniecībai dod bērna likumiskais pārstāvis.

4. Gadījumus, kad vilcināšanās apdraud pacienta dzīvību un nav iespējams saņemt paša pacienta vai personas, kas pārstāv pacientu, piekrišanu, ārstniecības persona savas kompetences ietvaros veic neatliekamus pasākumus — izmeklēšanu, ārstēšanu, tajā skaitā ķirurģisku vai cita veida invazīvu iejaukšanos. Šādos gadījumos izmeklēšanas un ārstēšanas plānu apstiprina un lēmumu pieņem ārstu konsilijs, izņemot gadījumu, kad sniedzama pirmā vai neatliekamā medicīniskā palīdzība.

5. Nepilngadīgai personai ir tiesības saņemt no ārstniecības personas savam vecumam un briedumam saprotamu informāciju.

! Apmeklējot VCA veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai jābūt līdzi personu apliecinošiem dokumentiem:

 • Bērna pase, ID karte vai dzimšanas apliecība;
 • gadījumā, ja bērnu pavada bērna vecāks:
  • bērna vecāka pase, kurā ir ierakstīts bērns; vai
  • bērna vecāka ID karte / pase bez atbilstoša ieraksta un bērna dzimšanas apliecība ar norādītiem vecāku vārdiem.
 • gadījumā, ja bērnu pavada trešā persona:
  • trešās personas pase vai ID karte; un
  • notariāli vai bāriņtiesas apstiprināta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses.

Pacienta pienākumi

Latvijā ikvienam cilvēkam ir arī savi pienākumi:

1. pacienta galvenais pienākums ir rūpēties par savu veselību;
2. uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses, reģistrējoties ārstniecības iestādēs vai saņemot ārstniecības pakalpojumus, izņemot gadījumu, kad pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un viņš sava veselības stāvokļa dēļ nespēj uzrādīt šādu dokumentu;
3. ja veselības stāvoklis to pieļauj, pacientam ir pienākums aktīvi iesaistīties ārstniecības procesā un sniegt ārstam visu informāciju, kas nepieciešama ārstniecības nodrošināšanai:
• par savām slimībām, kas var apdraudēt citu personu dzīvību vai veselību;
• par iepriekš dotajām piekrišanām un atteikumiem attiecībā uz ārstniecību;
• par ārstniecības laikā notikušajām veselības stāvokļa izmaiņām;
4. noslēgt vienošanos par reģistrāciju vai pārreģistrāciju pie primārās veselības aprūpes ārsta (ģimenes ārsta);
5. iepriekš pieteikties pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista uz pieņemšanu;
6. savlaicīgi informēt VCA reģistratūras darbiniekus (pa tālruni 8828 vai 67799977 vai veicot pierakstu elektroniski (tiešsaistē) vietnē: www.epoliklinika.lv) un/vai ārstējošo ārstu par neierašanos uz pieņemšanu iepriekš pieteiktā pieraksta noteiktajā laikā;
7. savlaicīgi pieteikt mājas vizīti un apmaksāt to, ja šis pakalpojumus netiek apmaksāts no valsts budžeta;
8. nodrošināt transportu vai apmaksāt transporta izdevumus ārstniecības personai maksas mājas vizīšu gadījumā (izņemot ģimenes ārsta aprūpes teritorijā dzīvojošajiem pacientiem);
9. savlaicīgi vērsties pie ārsta atkārtotas receptes saņemšanai pastāvīgas un nepārtrauktas slimības ārstēšanās gadījumā;
10. iepazīstināt savu ģimenes ārstu ar iepriekš veiktajiem citu ārstniecības iestāžu konsultantu slēdzieniem, diagnostiskajos palīgkabinetos veikto izmeklējumu rezultātiem un izrakstiem no stacionāriem;
11. savlaicīgi vērsties pie ārsta, lai izvērtētu pārejošu darbspēju zudumu;
12. ievērot ārstējošā ārsta nozīmējumus un rekomendācijas;
13. rakstiski atteikties no gaidīšanas uz plānveida sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu, kuru apmaksa tiek veikta no valsts budžeta līdzekļiem, ja pats vai trešā persona apmaksā attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu;
14. katram pacientam ir saistoši VCA iekšējās kārtības noteikumi un ārstniecības personas norādījumi;
15. samaksāt par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;
16. īstenojot savas tiesības, pacientam ir pienākums cienīt citu pacientu tiesības.

Ārsta nosūtījums

Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta speciālista konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu, maksājot valstī noteikto pacienta līdzmaksājumu, nepieciešams ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījums, izņemot pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju izmeklējumu, kura saņemšanai nepieciešams ārstu konsīlija lēmums.

Pacientiem ir svarīgi zināt, ka uz valsts apmaksāto konsultāciju pie speciālista vai uz diagnostiskajiem izmeklējumiem pacientu var nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan arī ārsts speciālists, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu (NVD). Ģimenes ārstu un speciālistu, kuri ir līgumattiecībās ar NVD, sarakstu Jūs varat atrast interneta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv, noskaidrot, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta informatīvo tālruni 80001234 vai rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Vēršoties pie ārsta speciālista, kurš nesniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, par maksas vizīti ir jāveic samaksa atbilstoši VCA maksas pakalpojumu cenrādim.

Apmeklējot ārstu speciālistu vairākas reizes vienas slimošanas laikā, atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.

Pacients ar ārsta nosūtījumu diagnostiskajai izmeklēšanai un/vai speciālista konsultācijai var saņemt nozīmēto pakalpojumu jebkurā ārstniecības iestādē Latvijā, kurā šie pakalpojumi tiek sniegti no valsts finansējuma līdzekļiem.

Bez nosūtījuma (pēc savas iniciatīvas), maksājot pacienta līdzmaksājumu, var vērsties:

1. Pie šādiem tiešās pieejamības speciālistiem:

 • pie ginekologa;
 • pie oftalmologa;
 • pie bērnu ķirurga;
 • pie pediatra;
 • pie narkologa;
 • pie psihiatra vai bērnu psihiatra, ja pacients slimo ar psihisku slimību;
 • pie pneimonologa, ja pacients slimo ar tuberkulozi;
 • pie dermatovenerologa, ja pacients slimo ar seksuāli transmisī­vajām slimībām;
 • pie endokrinologa, ja pacients slimo ar cukura diabētu;
 • pie onkologa, onkologa ķīmijterapeita, ja pacients slimo ar onkoloģisku slimību;
 • pie infektologa, ja pacients slimo ar humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekciju vai personām, kuras ir bijušas tiešā kontaktā ar HIV inficētu personu. 

2. ārstniecības iestādē, tostarp steidzamās medicīniskās palīdzības punktā, lai saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Nosūtījums diagnostikās radioloģijas izmeklējumiem

Datortomogrāfijas (CT), rentgena (RTG), osteodensitometrijas (DEXA), mamogrāfijas (MMG) izmeklējumos tiek izmantots jonizējošs starojums. Tādēļ neatkarīgi no tā, vai pacients veic maksas vai valsts apmaksāto izmeklējumu, obligāti nepieciešams ārsta nosūtījums.

No pacienta iemaksām atbrīvotas personas

No Pacienta līdzmaksājuma atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas

 • Bērni* vecumā līdz 18 gadiem;
 • Grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām*, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzem­dību novērošanu un grūtniecības norisi);
 • Politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • Personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības brigāde;
 • Personas, kurām ir noteikta:

  • I grupas invaliditāte;
  • II grupas invaliditāte (stājas spēkā no 01.01.2021.).
 • Personas, kuras slimo ar tuberkulozi un personas, kurām veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
 • Psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • Pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • Persona, kas saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta 28.08.2018 noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 3.pielikumā “Infekcijas slimību saraksts” minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • Personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, kas reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 • Personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;
 • Personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • Personas, kuras saņem ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • Personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo aprūpi stacionārajā ārstniecības iestādē Ministru kabineta 28.08.2018 noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktajā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 • Orgānu donori;
 • Trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīta par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • Patvēruma meklētāji*;
 • Persona, kuras viena kalendārā gada laikā veikto līdzmaksājumu par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kopsumma ir sasniegusi 570,00 € un kura ir saņēmusi Nacionālā veselības dienesta teritoriālajā nodaļā uzziņu par atbrīvojumu no turpmāko pacienta līdzmaksājumu veikšanas attiecīgajā gadā (līdz kalendārā gada beigām);
 • Personas nāves gadījumā (lai apliecinātu mājas apstākļos mirušas personas nāves faktu);
 • Aizsardzības ministrija, Tieslietu ministrija un Iekšlietu ministrija sedz pacientu līdzmaksājumu šādām personām:
  • profesionālā dienesta karavīri un zemessargi;**
  • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālām dienesta pakāpēm, kā arī no dienesta atvaļinātās amatpersonas, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir piešķirtas tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpi (uzrādot Darbinieka veselības karti ar derīguma termiņu).***

* Šīs iedzīvotāju kategorijas ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma arī par ambulatorajai ārstēšanai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.

** Aizsardzības ministrijas budžets.

*** Iekšlietu ministrijas budžets.

Papildu informācija skatāma Nacionālā veselības dienesta interneta vietnē: šeit.

 

Pacienta līdzmaksājums

Pacienta līdzmaksājums ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.

Ārsta apmeklējums

 • ģimenes ārsta apmeklējumu – EUR 2,00 (no 65 gadu vecuma - EUR 1,00)
 • ārsta speciālista apmeklējumu – EUR 4,00

Ārstēšanās dienas stacionārā

 • par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) – EUR 7,00
 • par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju) – EUR 4,00

Ģimenes ārsta mājas vizīte

 • Ģimenes ārsta mājas vizīte pacientiem vecākiem par 80 gadiem; pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā; ja pēc ārsta iniciatīvas veikta mājas vizīte pie pacienta pēc NMP dienesta izsaukuma – EUR 2,85

Diagnostiskie izmeklējumi ambulatori un dienas stacionārā:

 • elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi – EUR 2,00
 • sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi – EUR 4,00galvas un ekstremitāšu maģistrālo as
 • insvadu funkcionālie izmeklējumi – EUR 4,00
 • neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi – EUR 4,00
 • funkcionālie kuņģa – zarnu trakta izmeklējumi – EUR 4,00
 • endoskopiskie izmeklējumi – EUR 7,00
 • sonoskopiskie izmeklējumi – EUR 4,00
 • rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas – EUR 3,00
 • rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu – EUR 10,00
 • datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas – EUR 14,00
 • datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu* – EUR 21,00
  • kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas – EUR 28,00
  • kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozo kontrastvielu* – EUR 35,00

*Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.

Par medicīniskās apaugļošanas procedūrām

 • olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai – EUR 21,00
 • embrija pārstādīšana – EUR 21,00
 • sēklinieku biopsija – EUR 21,00

No Pacienta līdzmaksājuma atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas skatīt šeit.

 

Par personas koda izmantošanu, lai identificētu pacientu

Personas koda izmantošana personas idenficēšanai

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam, informējam, ka:

Jūsu vārds, uzvārds un personas kods mums ir nepieciešams, lai VCA (mēs) varētu jūs nekļūdīgi identificēt.

Mērķis: nodrošināt pierakstu pie konkrēta ārsta.

Pārzinis ir AS “Veselības centru apvienība”, reģistrācijas numurs 40103464662, juridiskā adrese: Andreja Saharova iela 16, Rīga, LV-1021.

Apstrādes apjoms veicot pierakstu – vārds, uzvārds, personas kods. Adrese un kontaktinformācija, lai pārliecinātos par aktuālu un pareizu datu esamību.

Par personas kodu. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 1) punktu, personas kods ir Jūsu dati un to drīkst apstrādāt, ja tas izriet no personas koda apstrādes mērķa. Šajā gadījumā – nodrošināt pierakstu pie ārsta. Veicot pierakstu netiek apstrādāti sensitīvi jeb īpašas kategorijas personas dati – dati par personas veselību. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta pirmo daļu par sensitīviem jeb īpašas kategorijas datiem uzskatāmas šādas ziņas:

 • Rase;
 • Etniskā piederība;
 • Politiskie uzskati, reliģiskā vai filozofiskā pārliecība;
 • Dalība arodbiedrībās;
 • Ģenētiskie dati, piemēram, DNS;
 • Biometriskie dati, piemēram, pirksta nospiedums;
 • Veselības dati;
 • Ziņas par dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

Tātad – vārds, uzvārds un personas kods nav sensitīvi dati. Šie dati nodrošina personas nekļūdīgu identifikāciju, lai VCA nodrošinātu un klients saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu. Jūsu dati trešajām personām ārpus VCA bez tiesiska pamata netiek nodoti.

Veselības informācijas sistēma (E-veselība).

Lai nodrošinātu ērtu un ātru medicīniskās informācijas uzkrāšanu un apmaiņu starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām, no 2018.gada 1.janvāra Latvijā kā obligāta prasība ir uzsākta “E-veselības” sistēmas lietošana. Pamatojums: Ārstniecības likuma 78.panta pirmā daļa - lai nodrošinātu veselības aprūpes organizēšanu un atvieglotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, veselības nozares datus uzkrāj veselības informācijas sistēmā.

Jūsu iesniegtie un turpmāk veidotie dati ir drošībā. Datu apstrādes process tiek veikts atbildīgi un pārdomāti. Datu apstrādē iesaistītie darbinieki ir apmācīti fizisko personu datu aizsardzības jautājumos.

Datu glabāšanas ilgums. Jūsu dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr jūs esat mūsu klients. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 35.punktu, jūsu medicīniskie ieraksti tiek glabāti no 1 līdz 75 gadiem, atkarībā no medicīniskā ieraksta veida.

Jums ir tiesības iepazīties ar saviem datiem. Tas izriet gan no “Pacientu tiesību likuma” 9.panta pirmās daļas, gan Vispārīgās datu aizsardzības regulas 12.panta.

Šāds pieprasījums jāiesniedz rakstiski - AS “Veselības centru apvienība”, adrese: Andreja Saharova iela 16, Rīga, LV-1021.

Svarīgi! Mūsdienās vairs nav iespējams izvairīties no fizisko personu datu apstrādes. Tādējādi, cilvēkam (datu subjektam) ir tiesības uz taisnīgu un godīgu savu datu apstrādi.

Šaubu, priekšlikumu vai jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar AS “Veselības centru apvienība” fizisko personu datu aizsardzības speciālistu, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Par videonovērošanu

Par videonovērošanu AS “Veselības centru apvienība”

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta nosacījumiem, sniedzam papildu informāciju par videonovērošanas procesa veikšanu.
Mērķis: Videonovērošana tiek veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzību.
Pārzinis: AS “Veselības centru apvienība”, reģistrācijas numurs 40103464662, juridiskā adrese: Andreja Saharova iela 16, Rīga, LV-1021. E-pasts saziņai: administrāŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
Tiesiskais pamats: Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Nr.679/2016) 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.
Leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības un piekļuves kontroles nolūkos, tā palīdz kontrolēt piekļuvi telpām, palīdz nodrošināt infrastruktūras, personāla un apmeklētāju drošību. Papildu tam, Videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder pārzinim vai apmeklētājiem) zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks vai fizisks uzbrukums).
Datu aizsardzības speciālists: šaubu, priekšlikumu vai jautājumu gadījumā, kas saistīti ar videonovērošanas veikšanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu fizisko personu datu aizsardzības speciālistu. E-pasts saziņai: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
Datu saņēmēji: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati bez tiesiska trešajām personām netiek nodoti.
Datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati uz trešo valsti netiek nodoti.
Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību fizisko personu datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Šādi pieprasījumi jānoformē rakstveidā.
Videonovērošanas procesā nepastāv automatizētu lēmumu pieņemšana attiecībā uz datu subjektu.
Datu subjektam pēc pārziņa pieprasījuma ir pienākums iesniegt papildu sevi identificējošus datus, piemēram, fotogrāfiju, ja datu subjekts vēlas izmantot savas tiesības piekļūt un iepazīties ar saviem videonovērošanas rezultātā apstrādātajiem datiem.

Informācija pacientiem par zvaniem uz VCA poliklīniku reģīstratūru tālruņiem un zvanu centru

Aktuāla Informācija pacientiemvca zvanu centrs

Pacientu ērtībām pie VCA poliklīniku speciālistiem un izmeklējumiem iespējams pierakstīties, zvanot uz zvanu centra tālruņiem: 677 999 77 un 8828

Cik maksā zvans uz zvanu centra tālruņiem?

Atkarībā no operatora, kuru lieto zvanītājs, maksa par zvanu uz tālruņa numuru 677 999 77 Tele 2, LMT un Bite klientiem ir bez maksas, bet Lattelekom klientiem maksa ir 0,40 eur, minūtē.

Savukārt zvanot uz tālruni 8828 LMT 0.19 eiro/minūtē Amigo un Bites klientiem 0,11 eur/min, Tele 2 klientiem 0,26 eur/min bet Lattelekom klientiem 0.03 eur/min

Tarifi norādīti ņemot vērā aktuālo informāciju uz 19.10.2020. un tos nosaka zvanītāja operators, ņemot vērā klienta tarifu plānu. VCA neatbild par operatoru tarifu izmaiņām. Jautājumu gadījumā par rēķiniem un maksu lūdzam sazināties ar savu operatoru.

 

Aicinām bez maksas izmantot portālu E-POLIKLINIKA, kur iespējams gan pierakstīties, gan arī pieteikt atzvanu.

E-POLIKLINIKA, kur, reģistrējoties, katrs pats var pilnvērtīgi pierakstīties pie ģimenes ārsta vai speciālista, apskatīt pieejamos vizītes laikus, turklāt izvēlēties gan maksas, gan valsts apmaksātus pieņemšanas laikus.

Piesakoties E-POLIKLINIKA, AS “Veselības centru apvienība” operators atzvanīs stundas laikā, lai vienotos par vizītes laiku un pierakstīs pie nepieciešamā speciālista vai uz izmeklējumu VCA poliklīnikā. Variet pieteikties E-POLIKLINIKA arī lai uzdotu jautājumu, vai atteiktos no vizītes.

epoliklinikas linkam ir bezmaksas un viss, kas nepieciešams, ir interneta pieslēgums un dators.

Ja radušās problēmas, saņemot pakalpojumus VCA

Vienmēr esam pateicīgi par jebkuru Jūsu viedokli, jo tas palīdz mums ieviest uzlabojumus, lai strādātu arvien labāk un labāk.
Ja Jums radušās šaubas par ārsta darba kvalitāti, nav izskaidrotas tiesības saņemt valsts apmaksātu ārstēšanu, neapmierina mūsu darba organizācija, tostarp reģistratūras darbinieku rīcība vai uzvedība, ir šaubas par pieprasītās samaksas pamatotību vai pārkāptas citas Jūsu kā pacienta tiesības un problēmu nav izdevies atrisināt ar ārstējošo ārstu vai VCA struktūrvienības vadītāju, ir iespēja rakstveidā iesniegt sūdzību, pretenziju (rakstot brīvā formā):
1. personīgi:
• VCA vadībai A. Saharova ielā 16, 6. stāvā, 609. kab.;
• VCA struktūrvienības vadītājam vai biroja administratoram VCA struktūrvienībā;
2. izmantojot korespondences kasti „Atsauksmes”, kas atrodas VCA struktūrvienībās pie reģistratūras;
3. nosūtot pa pastu (adrese: A. Saharova iela 16, Rīga, LV-1021);
4. elektroniski pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
5. aizpildot iesniegumu (atsauksmi) – ziņojuma formu AS “Veselības centru apvienības” interneta vietnē www.vca.lv sadaļā “ATSAUKSMES UN PRIEKŠLIKUMI”.
Lūdzam iesniegumā norādīt šādu informāciju:
vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju (e-pastu vai tālruni);
VCA struktūrvienības nosaukumu un apmeklēšanas laiku;
detalizētu radušās situācijas un problēmas aprakstu.

Kā rīkoties, ja problēmu neizdodas atrisināt ārstniecības iestādē?

Veselības nozares uzraudzību un ārstniecības
pakalpojumu kvalitātes kontroli veic Veselības inspekcija. Iesniegumu inspekcijai var iesniegt, ierodoties personīgi, nosūtot to pa pastu (adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012) vai elektroniski: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., mājaslapas adrese: http://www.vi.gov.lv.
Nacionālais Veselības dienests izskata iesniegumus Ārstniecības riska fondam par atlīdzību saistībā ar veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu ārstniecības iestādē, kā arī par morālu kaitējumu. Iesniegumu var iesniegt ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas un trīs gadu laikā no kaitējuma nodarīšanas laika Cēsu ielā 31 k-3 (6. ieeja, 4. stāvs), Rīga, LV-1012, tālrunis (+371) 67043700, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,
mājaslapas adrese: http://www.nvd.gov.lv.
Zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234, iedzīvotāji var saņemt informāciju par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību.
Pacientu ombuds sniedz atbalstu gan pacientiem, gan mediķiem, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti Latvijā un sekmētu pacientu tiesību ievērošanu, veicinot pacientu un mediķu sadarbību. Pacientu ombuds palīdz rast risinājumus un sniedz ieteikumus. Informāciju var saņemt, nosūtot jautājumu un ieteikumu uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot (+371) 28646268.

Noderīga informācija pacientiem

Informācija sagatavota, ievērojot  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumus.

Pārzinis:

AS “Veselības centru apvienība” (turpmāk VCA), reģistrācijas numurs 40103464662, juridiskā adrese: Andreja Saharova iela 16, Rīga, LV-1021. E-pasts saziņai: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis):

Nodrošināt pierakstu pacientam nepieciešamo veselība aprūpes pakalpojumu (speciālista konsultācija vai diagnostiskais izmeklējums) saņemšanai VCA.

Tiesiskais pamats:

Pacienta piekrišana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula):

-       6.panta 1.punkta a) apakšpunktam;

-       9.panta 2.punkta a) apakšpunktam.

Personas datu apstrādes procesa apraksts:

1) Sociālā tīkla "FACEBOOK" platformā esošajā VCA kontā tiek piedāvāta iespēja  saņemt specifisku veselība aprūpes pakalpojumu (speciālista konsultācija vai diagnostiskais izmeklējums).

2) Lai padarītu ērtāku pierakstīšanos uz attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu, pacientam tiek piedāvāta iespēja sociālā tīkla "FACEBOOK" platformā esošajā VCA kontā norādīt savus personas datus, lai VCA varētu sazināties ar pacientu un piedāvāt pacientam ērtāko veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laiku VCA.

3) Ja pacients vēlas saņemt VCA piedāvāto veselības aprūpes pakalpojumu, pacients iepazīstas ar VCA un “FACEBOOK” sniegto informāciju par personas datu apstrādi un sniedz šādus personas datus, kas nepieciešami saziņai ar pacientu: 

- vārds;

- e-pasta adrese vai telefona numurs.

4) Sociālā tīkla "FACEBOOK" platformā esošajā VCA kontā iesniegtie pacienta dati tiek nodoti VCA.

5) VCA (ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikšanās brīža) sazinās ar pacientu un piedāvā pacientam ērtāko pacientam nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laiku VCA.

Personas datu apstrādes ilgums:

Personas dati VCA tiek apstrādāti tik ilgi, cik to apstrāde ir nepieciešama atbilstoši attiecīgajam personas datu apstrādes nolūkam. Pēc pacienta pieprasījuma personas datu apstrāde var tikt pārtraukta.

Datu saņēmēji:

VCA  nenodod pacienta personas datus  trešajām personām bez tiesiska pamata.

Datu nodošana uz trešo valsti:

VCA  nenodod pacienta personas datus uz trešo valsti.

Datu subjekta (pacienta) tiesības:

Pacientam ir tiesības piekļūt saviem datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību fizisko personu datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Šādi pieprasījumi jānoformē rakstveidā.

Piekrišanas atsaukšana:

Pacientam ir tiesības un iespējas jebkurā brīdī atteikties no VCA saziņas ar pacientu, lai piemeklētu ērtāko nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laiku VCA (tiesības atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu). Šīs tiesības var realizēt, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Kontaktinformācija:

Jautājumos, kas saistīti ar pacientu personas datu apstrādi (tajā skaitā, lai sniegtu atsauksmes vai paustu iebildumus par personas datu apstrādes procesiem), var sazināties ar Pārzini vai Pārziņa datu aizsardzības speciālistu:

- AS “Veselības centru apvienība”, juridiskā adrese: Rīga, Andreja Saharova iela 16, LV-1021; e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

-   datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Atruna par FACEBOOK:

VCA nav kontroles pār “FACEBOOK” veiktajām darbībām. Datu vākšanas mērķis un apjoms, kā arī tas, kā “FACEBOOK” tos apstrādā un izmanto, ir aprakstīts “FACEBOOK” datu aizsardzības noteikumos

Partneri un apdrošinātāji

AAS "Balta"

Tālr.:
67522275, 67533375

E-pasts:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

AAS “Seesam Latvia”

Tālr.:
67061000

E-pasts:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

AAS "If Latvia"

Tālr.:
8333, 67094777

E-pasts:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

AAS "Gjensidige Baltic"

Tālr.:
67112222

E-pasts:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

Tālr.:
1887, 67081887,
67081963, 67081960

E-pasts:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

"BTA Insurance Company" SE

Tālr.:
67025100, 26121212

E-pasts:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

"Baltikums" apdrošināšana

Tālr.:
80002001, 67807455,
26532900

E-pasts:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Baltijas Apdrošināšanas Nams

Tālr.:

67080408, 67080407

E-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Compensa Life Vienna Insurance

Tālr.:

67606939, 67606957

E-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Dāvanu karte

VCA davanu karte

VCA dāvanu karte ir lieliska dāvana taviem mīļajiem svētkos!
Izvēlies karti jebkurā vērtībā un izmanto:

 • VCA Veselības veicināšanas centros veselības un skaistuma pakalpojumiem (“Aura”, “Elite”, “Jugla”, “Pļavnieki”)
 • Medicīnas pakalpojumiem VCA poliklīnikās*

Noformē savu dāvanu karti VCA poliklīniku reģistratūrās.
Ietaupi savu laiku, izvēloties noderīgas dāvanas – pavadi to ar ģimeni un tuviniekiem! VCA dāvanu karte ir universāla dāvana, kas iepriecinās ikvienu.

*Dāvanu karti varēsi izmantot VCA poliklīnikas "Pļavnieki", "Jugla", "Elite", "Aura", "Pulss 5", "Vesels", "Mežaparka doktorārs" - Rīgā un "Olvi" - Daugavpilī

VCA lojalitātes kartes

Atsauksmes un ierosinājumi

Uzrakstiet atsauksmes

VIENMĒR ESAM PATEICĪGI PAR JŪSU VIEDOKLI, JO TAS PALĪDZ MUMS IEVIEST UZLABOJUMUS, LAI STRĀDĀTU ARVIEN LABĀK UN LABĀK.

Atsauksmes un ierosinājumi

 1. VCA vadībai A. Saharova ielā 16, 6. stāvā, 609. kab.;
  VCA struktūrvienības vadītājam vai biroja administratoram VCA struktūrvienībā;
 2. izmantojot korespondences kasti „Atsauksmes”, kas atrodas VCA struktūrvienībās pie reģistratūras;
 3. nosūtot pa pastu (adrese: A. Saharova iela 16, Rīga, LV-1021);
 4. elektroniski pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
 5. aizpildot iesniegumu (atsauksmi) – ziņojuma formu AS “Veselības centru apvienības” interneta vietnē www.vca.lv sadaļā “ATSAUKSMES UN PRIEKŠLIKUMI”.

KĀ RĪKOTIES, JA PROBLĒMU NEIZDODAS ATRISINĀT ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDĒ?

 1. Veselības nozares uzraudzību un ārstniecības pakalpojumu kvalitātes kontroli veic Veselības inspekcija.
 2. Iesniegumu inspekcijai var iesniegt, ierodoties personīgi, nosūtot to pa pastu (adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012), pa tālruņi 67081600, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums Veselības inspekcijai” vai elektroniski: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., mājaslapas adrese: http://www.vi.gov.lv.
 3. Veselības inspekcija izskata iesniegumus Ārstniecības riska fondam par atlīdzību saistībā ar veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu ārstniecības iestādē, kā arī par morālu kaitējumu. Iesniegumu var iesniegt ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas un trīs gadu laikā no kaitējuma nodarīšanas laika. Iesniegumu var iesniegt:
 1. Pacientu ombuds sniedz atbalstu gan pacientiem, gan mediķiem, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti Latvijā un sekmētu pacientu tiesību ievērošanu, veicinot pacientu un mediķu sadarbību. Pacientu ombuds palīdz rast risinājumus un sniedz ieteikumus. Informāciju var saņemt, nosūtot jautājumu un ieteikumu uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot (+371) 28646268.
Uzrakstiet atsauksmes